تا به امروز

8960فارغ التحصیل
493دوره های کوتاه مدت
159کد آموزشی مدیران

شما در برابر کارمندان خود، مسئول هستید...

آموزش های سازمانی

تشخیص، درمان، جراحی سازمان شما تدوین برنامه آموزشی مناسب و شخصی سازی شده برای کسب و کار شما

همایش ها و کارگاه ها

در خلاقان جوان علاوه بر آموزش های به روز و کاربردی، مدک معتبر بین المللی از بالاترین مرجع آموزشی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

دریافت کنید.

خدمات مادام العمر

با پیوستن به خانواده خلاقان، به صورت مادام العمر سطح دانش مدیریتی خود را به روز نگاه دارید.

شبکه ارتباطی گسترده

بدون شک در دنیای امروز داشتن شبکه ارتباطی گسترده یکی ار مهم ترین عوامل پیشرفت هر کسب و کاری ست.

در خلاقان جوان به این شبکه ارتباطی گسترده بپیوندید.

مشاوره

مهم تر ازمبحث مشاوره، فردی ست که به شما مشاوره می دهد. تیم متخصص مشاوره خلاقان تا قله های موفقیت در کنار شماست.

مدرک معتبر

در خلاقان جوان علاوه بر آموزش های به روز و کاربردی، مدرک معتبر بین المللی از بالاترین مرجع آموزشی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دریافت کنید.

آموزش های سازمانی

تشخیص، درمان، جراحی سازمان شما تدوین برنامه آموزشی مناسب و شخصی سازی شده برای کسب و کار شما

همایش ها و کارگاه ها

در خلاقان جوان علاوه بر آموزش های به روز و کاربردی، مدرک معتبر بین المللی از بالاترین مرجع آموزشی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

دریافت کنید.

خدمات مادام العمر

با پیوستن به خانواده خلاقان، به صورت مادام العمر سطح دانش مدیریتی خود را به روز نگاه دارید.
شبکه ارتباطی گسترده
 
بدون شک در دنیای امروز داشتن شبکه ارتباطی گسترده یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت هرکسب و کاریست.
در خلاقان جوان به این شبکه گسترده بپیوندید.

مشاوره

مهمتر از مبحث مشاوره، فردیست که به شما مشاوره می دهد.
تیم متخصص مشاوره خلاقان جوان تا قله های موفقیت در کنار شماست.
مدرک معتبر
در خلاقان علاوه بر آموزش های به روز و کاربردی، مدرک معتبر بین المللی از بالاترین مرجع آموزشی کشور
(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
دریافت کنید.

 

 

برای بهترین بودن

باید متمایز بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در خلاقان جوان

تمایز را بیاموزید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

our-services